Πρόσληψη 10 ατόμων σε μόνιμες θέσεις στη ΔΕΥΑ Σερρών

Πρόσληψη 10 ατόμων σε μόνιμες θέσεις στη ΔΕΥΑ Σερρών

Αυτό αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σερρών τη περασμένη Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 σε τακτική συνεδρίαση.

Την εισήγηση έκανε ο Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Νίκος Σαφαρίκας σύμφωνα με την οποία το προσωπικό της ΔΕΥΑΣ δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών (το 2009 διέθετε 110 άτομα προσωπικό, ενώ σήμερα διαθετεί 89)

Αναλυτικά  ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,

Όπως γνωρίζετε με την αριθ. 25/40703/16-12-2016 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, αλλά και το αριθ. πρωτ. 40703/16-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Προσωπικού ΤΑ, μας γνωστοποιήθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ.

Η ΔΕΥΑ Σερρών την τελευταία 7ετία έχει υποστεί μείωση στο προσωπικό της λόγω των μη προσλήψεων εξαιτίας των μνημονιακών υποχρεώσεων της Χώρας, με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει προσωπικό 89 ατόμων για τον διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο, όταν το 2009 διέθετε προσωπικό 110 εργαζομένων για τον Καποδιστριακό Δήμο.

Επιπροσθέτως τρεις εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια μακράς διάρκειας, λόγω προβλημάτων υγείας, στοιχείο που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο το ήδη υφιστάμενο πρόβλημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ΔΕΥΑ να έχει ανάγκη από ενίσχυση εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της.

Μάλιστα στο έτος που διανύουμε, αναμένεται να αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης πέντε με επτά εργαζόμενοι, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΟΕΥ, ο αριθμός των οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 115, ο αριθμό των καλυμμένων θέσεων ανέρχεται σήμερα σε 89 με αποτέλεσμα ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων να ανέρχεται σήμερα 26.

Τα προσόντα που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. και την κείμενη νομοθεσία έχουν ως ακολούθως:

Χημικός Μηχανικός ΠΕ:

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Χημικού Μηχανικού. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ.

Οικονομολόγος ΠΕ:

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα νομικών οικονομικών και πολιτικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής πωλήσεων ή Λογιστικής και χρηματοοικονομικής ΑΕΙ ή Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ή Δημόσιας Διοίκησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε οικονομική. υπηρεσία στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης. επιχειρήσεων, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ). χειρισμό Η/Υ.

Μηχανολόγος – Μηχανικός ΠΕ:

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου. Ειδικά προσόντα: α)Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ.

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ:

Τυπικά προσόντα: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου Σπουδών τεχνικού /επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου. Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Χειριστής Αποφρακτικών Μηχανημάτων ΔΕ:

Τυπικά προσόντα: α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου Σπουδών τεχνικού /επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ειδικά προσόντα: Εμπειρία σε θέματα του. αντικειμένου τους.

Εργάτης Γενικών Καθηκόντων:

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος. απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά προσόντα: α) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Τοπογράφος Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας:

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ.

Η ιεράρχηση των αιτουμένων, προς κάλυψη, θέσεων ανάλογα με τον βαθμό αναγκαιότητας, περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 7
ΔΕ/ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 8
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 9
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝ 10

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, προτείνουμε την πρόσληψη 10 εργαζομένων, για τους οποίους η επιχείρηση έχει την δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών εξόδων, στοιχείο απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της, εκ των οποίων οι πέντε θέσεις αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό και οι υπόλοιπες πέντε προσωπικό ΔΕ που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να εγγράψει τις αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις, καθώς επίσης προτίθεται να δεσμευτεί να εγγράψει τις αναγκαίες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών με επιβάρυνση των αντίστοιχων ΚΑ εξόδων, που προορίζεται για το νέο προς πρόσληψη προσωπικό.

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Χασαπίδης Κων/νος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. θεοχάρης Μιχαήλ
  2. Μπιτζίδου Σοφία
  3. Μοσχολιός Ζωγράφος
  4. Βάκαλος Άγγελος
  5. Καραογλανίδης Αβραάμ
  6. Αρβανιτόπουλος Πασχάλης
  7. Παπαδοπούλου-Κωστίδη Β. Απούσα
  8. Σαλματωνίδης Τριαντάφυλλος