Πρόστιμο 3.000€ στο ΔΙΚΤΥΟ FM των Σερρών από το ΕΣΡ

Πρόστιμο 3.000€ στο ΔΙΚΤΥΟ FM των Σερρών από το ΕΣΡ

ΕΣΡΤο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΙΚΤΥΟ FM Νομού Σερρών, ιδιοκτησίας του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 16η Σεπτεμβρίου 2014, κατά την οποία δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού, καίτοι είχε κλητευθεί δια της με Α.Π. 4490/5.9.2014 κλήτευσης, η οποία είχε αποσταλεί δια συστημένης αποστολής.

Εκ των στοιχείων του φακέλου του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΙΚΤΥΟ FM Νομού Σερρών, ιδιοκτησίας του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ και της παρακολουθήσεως, από dvd που απέστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός, εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος που προβλήθηκε κατά την 3.4.2014, προέκυψαν τα ακόλουθα: Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός κατά την εν λόγω ημερομηνία προέβαλλε διαφημίσεις από 08:00 έως 09:00 ώρας διαρκείας 15 λεπτών και 23 δευτερολέπτων, από 10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 16 λεπτών και 12 δευτερολέπτων, από 11:00 έως 12:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και από 12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 17 λεπτών και 09 δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του νομίμου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.

Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΔΙΚΤΥΟ FM Νομού Σερρών, ιδιοκτησίας του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά του Αλέξανδρου Αραμπατζή του Δημητρίου,  ως ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 22α Σεπτεμβρίου 2014, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 3η Οκτωβρίου 2014.