Πρωτοβουλίες για την επίλυση του νομικού καθεστώτος λειτουργίας του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών
Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Κινήσεις για την επίλυση του νομικού καθεστώτος λειτουργίας του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, που προέκυψαν από την εφαρμογή του … ΚΟΚ (δεν του έφταναν τα προβλήματα με την χιλιοταλαιπωρημένη πίστα), πραγματοποιούνται  σε πολιτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Σερρών πριν 10 ημέρες παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα και βουλευτών του νομού. Με τη διαμεσολάβηση της Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Σερρών Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά προγραμματίστηκε συνάντηση την Τρίτη 25/2 και ώρα 11:00 πμ με τον Υφυπουργό Μεταφορών κ.  Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Αθήνα. Με θέμα συνάντησης το νομικό καθεστώς λειτουργίας του Αυτοκινητοδρομίου.

Παράλληλα σήμερα Δευτέρα (24/2) με ανεξάρτητη πρωτοβουλία των βουλευτών του ΚΚΕ Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, κατατέθηκε, ως αναφορά, υπόμνημα της Διοίκηση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών με το οποίο ζητά την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν το καθεστώς λειτουργίας της  «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Συγκεκριμένα στην αναφορά αναφέρεται:

 Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε και να τροποποιήσετε  το άρθρο 1 και το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ., που επηρεάζουν το καθεστώς λειτουργίας της  «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.», λόγω των νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τόσο η διοίκησή του, όσο και οι οργανωτές των εκδηλώσεων σε αυτό, με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.
Ως γνωστόν, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών λειτουργεί από το έτος 1998. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του στερείτο άδεια λειτουργίας, λόγω ελλείψεως νομοθετικού πλαισίου. Για το λόγο τούτο, το έτος 2007, δυνάμει του με αριθμό Π.Δ. 14/2007 – το οποίο οι τότε Βουλευτές του Νομού μας επιμελήθηκαν τη σύνταξή του και προώθησαν στο Υπουργείο Τουρισμού – καθορίστηκαν οι προδιαγραφές δημιουργίας και νόμιμης λειτουργίας των Αυτοκινητοδρομίων.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Π.Δ. 14/2007, το αυτοκινητοδρόμιο λειτουργεί με «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας», το οποίο χορηγείται εφάπαξ από την αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΤ και εκδίδεται επ’ ονόματι της επιχείρησης, εφόσον έχει εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική μελέτη και υποβληθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Σε εφαρμογή της ως άνω διάταξης, το έτος 2010 και δη την 1η-09-2010 και με αριθμό πρωτοκόλλου 514989 εκδόθηκε για πρώτη φορά το «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας» του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, το οποίο και Σας επισυνάπτουμε δια του παρόντος, ως «αθλητική τουριστική εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής».
Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε απρόσκοπτα και χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα. Ωστόσο, από το έτος 2013 άρχισαν να ανακύπτουν προβλήματα μεταξύ του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών, αναφορικά με τη διεξαγωγή αγώνων σε αυτό. Συγκεκριμένα, η Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, επικαλούμενη το άρθρο 49 παρ. 1 και 2 (Αγώνες στις οδούς και στις πίστες) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας του Ν. 2696/1999, όπως η περ. γ΄ της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε ως έχει με το άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 3542/2007, υποστήριξε ότι η διεξαγωγή αγώνων-εκδηλώσεων εντός του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών επιτρέπεται να διεξαχθούν μόνον κατόπιν αδείας κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο. Μάλιστα, δέον αναφοράς εν προκειμένω, ότι η διεξαγωγή αγώνων άνευ της οικείας αδείας του άρθρου 49 του Κ.Ο.Κ. του Ν. 2696/1999, συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις και δη συνιστά (πλέον) πταισματική παράβαση κατά την παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 (Αγώνες στις οδούς και στις πίστες) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 τ. Α/23-3-1999), ως ισχύει, ύστερα από δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 23-5-1999, ορίζεται μεταξύ άλλων: α)στην παράγραφο 1 «Αγώνες……αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων στις δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς και χώρους, επιτρέπεται να γίνουν μόνο ύστερα από σχετική άδεια». β)στην παράγραφο 2 περ. γ΄ «Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια δίνεται για όλους του αγώνες αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή τις υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένες Αρχές, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, επίσημα, στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.)……Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α. ή Δ.Ο.Μ…………. και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια». γ)και στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου «Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ».
Αρχής γενομένης, εκ της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 5 του Π.Δ. 14/2007 προκύπτει ότι το «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας» δεν απαλλάσσει τους υπευθύνους από τη λήψη άδειας τέλεσης των αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τον αρμόδιο κρατικό φορέα και από την υποχρέωση λήψης επιμέρους αδειών, όπου αυτό απαιτείται για τη λειτουργία της εγκαταστάσεως από τους αρμόδιους φορείς.    
Εκ του άρθρου 134 παρ. 8 του Ν. 2725/1999 περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, ως ισχύει σήμερα, προκύπτει ότι τα μηχανοκίνητα αγωνίσματα και οι σχετικοί κλάδοι άθλησης αυτών (αυτοκίνητο, φόρμουλα, κάρτ, δίκυκλο κλπ) αποτελούν αθλητική δραστηριότητα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Περαιτέρω, εκ του άρθρου 56Α παρ. 1 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012, συνάγεται ότι για τη λειτουργία οιουδήποτε αθλητικού χώρου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια αυτή χορηγείται από πενταμελή επιτροπή (συγκροτούμενη κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου), ισχύει για δύο (2) έτη, περαιτέρω δε καμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση, η οποία στερείται αδείας λειτουργίας.
Το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα δεν κατισχύει των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 56Α παρ. 1 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε με το Ν. 3207/2003 και αντικατεστάθη ως έχει με το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 (με έναρξη ισχύος κατά το άρθρο 54 του Ν. 4049/2012 από δημοσιεύσεώς του 23-2-2012), δοθέντος ότι είναι προγενέστερο σε σχέση με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, ο οποίος ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα εξαιρετικά διεξοδικά, ενώ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν δύναται να εξαιρεθεί των σχετικών προβλέψεων περί εκδόσεως αδείας για τη λειτουργία της συγκεκριμένης εγκαταστάσεως. 
Ακολούθως, το άρθρο 56Α παρ. 9 του Ν. 2725/1999 επιτάσσει τη λήψη υπό του χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων της αδείας της διεξαγωγής της αθλητικής συναντήσεως, η δε άδεια χορηγείται μόνον εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής.
Ήδη όμως με τον νεότερο και ειδικότερο ως άνω Νόμο, ήτοι Ν. 2725/17-6-1999 (ΦΕΚ 121 τ. Α΄), (Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις), ο οποίος ισχύει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 17 Ιουνίου 1999, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Νόμους (Ν. 2768/1999, Ν. 2858/2000, Ν. 2947/2001, Ν. 3057/2002,3207/2003, 3262/2004 και 4049/2012) και σύμφωνα με το άρθρο 139 (του Ν. 2725/1999), καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το Νόμο αυτό. 
Σημειωτέον, είναι γενικώς αποδεκτό ως οιονεί αξίωμα (πρβλ. και άρθρο 2 του ΑΚ) ότι καταρχήν ο μεταγενέστερος νόμος καταργεί τον προγενέστερο. (Ν. 2696/1999 ισχύει από 23-5-1999, ενώ ο Ν. 2725/1999 από 17-6-1999). Το νομικό αξίωμα ότι ο μεταγενέστερος νόμος καταργεί τον προγενέστερο έχει τη λογική βάση, ότι αφού ο νομοθέτης ρυθμίζει τώρα τις ίδιες σχέσεις κατά διαφορετικό τρόπο, από ότι τις είχε ρυθμίσει παλαιότερα, είναι επόμενο στο εξής να ισχύει η καινούργια «διαταγή» που άλλαξε την προηγούμενη. Μάλιστα, στους Νόμους αυτού υπάρχουν οι λεγόμενες μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την κατά χρόνο ισχύ του προηγούμενου και του επόμενου Νόμου, άλλοτε με συγκεκριμένη αναφορά των καταργούμενων διατάξεων και άλλοτε με γενική καταργητική ρήτρα, όπως λχ. «καταργείται πάσα γενική ή ειδική διάταξη, αντικείμενη στις διατάξεις του παρόντος ή άλλως ρυθμίζει θέματα διεπόμενα υπ’ αυτού», όπως ισχύει εν προκειμένω με το ανωτέρω αναφερόμενο άρθρο 139 του Ν. 2725/1999. Επιπροσθέτως, πρέπει να επισημανθεί ότι η ως άνω άδεια διεξαγωγής αγώνων είναι ειδική και προβλέπεται σε ειδικό νόμο (lex specialis), ήτοι το Ν. 2725/1999. Συνεπώς με βάση τα παραπάνω λεχθέντα, καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι εν προκειμένω κατισχύον και άρα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, ως νεότερος και ειδικότερος νόμος και όχι αυτές του άρθρου 49 του Ν. 2696/1999.
Επειδή, οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με την με αριθμό 2761/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκαν αντισυνταγματικές (για λόγους ελεύθερου ανταγωνισμού), καθότι είναι αντίθετες προς τις διατάξεις των άρθρων 82 και 86 της συνθήκης της ΕΚ. Η παραπάνω απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της απόφασης της υπόθεσης C-47/07 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την οποία και Σας προσκομίζουμε επισυναπτόμενη με το παρόν,  μετά από αίτηση της Μοτοσικλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΜΟΤ.Ο.Ε.) κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Επειδή, την 21η-3-2011 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την Υ.Α. 8520 χορήγησε ειδική αθλητική αναγνώριση στην Αθλητική Μοτοσικλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.), η οποία σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, άρθρο 56Α παρ. 9, είναι η μόνη αρμόδια για την έκδοση άδειας διεξαγωγής αγώνων μοτοσικλέτας, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέρων ασφαλείας και τάξης.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 2725/1999, «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 75/1975, εκτός από την παράγραφο 3 του άρθρου 17 αυτού, και του Ν. 1958/1991, εκτός από τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 και τα άρθρα 80, 81 και 82 αυτού, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτό».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 56Α του 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239/10.10.2002) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ Α 302/24.12.2003) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α 35/23.02.2012), ορίζεται, μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 9 αυτού ότι «Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης».
Επειδή, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ. έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 56Α του Ν. 2725/17-6-1999.
Επειδή, ο Ν. 2725/17-6-1999 ως νεότερος και ειδικότερος του Κ.Ο.Κ. υπερισχύει αυτού, αφού με βάση το άρθρο 139 του Ν. 2725/1999 καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.
Ωσαύτως, με βάση τα ανωτέρω λεπτομερώς εκτιθέμενα, με το παρόν υποβληθέν ενώπιον Σας υπόμνημα,  αιτούμαστε όπως:
-Τροποποιηθεί το άρθρο 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999), που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του.
Ειδικότερα, κατ’ άρθρο 1 του Κ.Ο.Κ. ορίζεται ότι «Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων».
Η πρότασή μας είναι να τροποποιηθεί ως εξής με την κάτωθι συμπλήρωση:
«Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων, εκτός των αυτοκινητοδρομίων που έχουν λάβει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ».
Ο Κ.Ο.Κ. είναι νόμος με την τυπική έννοια του όρου που περιέχει κανόνες ρυθμιστικούς της κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών, λοιπών προσώπων δυναμένων με τις πράξεις τους να επηρεάσουν την οδική κυκλοφορία και ζώων. Οι κανόνες αυτοί της κυκλοφορίας αναφέρονται σε κάποιο χώρο που ενδιαφέρει. Στον χώρο αυτό πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Ως τοιούτο χώρο το άρθρο 1 Κ.Ο.Κ. αναφέρει τις οδούς και τους χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων. Έτσι ένα από τα βασικά στοιχεία του Κ.Ο.Κ. είναι η αναφορά κατά τρόπο σταθερό του χώρου στον οποίο εφαρμόζεται. Στον χώρο αυτό και μόνο υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να τηρούν τους κανόνες του. Έτσι, κατ’ αυτόν τον τρόπο προάγεται η ασφάλεια του δικαίου.
Ο Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με το ως άνω άρθρο εφαρμόζεται σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων. Βασικό στοιχείο συνεπώς της οδού και γενικά των χώρων ή επιφανειών του άρθρου 1 του Κ.Ο.Κ. είναι η δημόσια κυκλοφορία. Οι κανόνες του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται στις οδούς και στους χώρους όπου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων. Δημόσια είναι η κυκλοφορία, δηλαδή η κίνηση ή μετακίνηση οχημάτων, πεζών και ζώων κατά την έννοια του Κ.Ο.Κ., όταν η κυκλοφορία των άνω προσώπων και πραγμάτων είναι επιτρεπτή και δυνατή, χωρίς τα παραπάνω πρόσωπα ή αντικείμενα να συνδέονται εκ των προτέρων μεταξύ τους με οποιουδήποτε είδους προσωπικές σχέσεις. Δημόσια δε κυκλοφορία γίνεται σε κοινοτικούς, δημοτικούς, εθνικούς δρόμους, αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, σε πλατείες κλπ.
Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 14/2007 «Αυτοκινητοδρόμιο είναι χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος που βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και προορίζεται για τη διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτου…..».
Ωσαύτως, με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, συνάγεται ότι στα αυτοκινητοδρόμια δεν πραγματοποιείται δημόσια κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 1 του Κ.Ο.Κ. όπως παραπάνω περιγράφηκε και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να έχει εφαρμογή ο Κ.Ο.Κ. επί των αγώνων που διεξάγονται στα αυτοκινητοδρόμια. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε όπως τροποποιηθεί το εν λόγω άρθρο του Κ.Ο.Κ. κατά τα ανωτέρω.
-Τροποποιηθεί το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ. που αναφέρεται στους αγώνες αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 και παρ. 2 περ. γ΄ του Κ.Ο.Κ. ορίζεται ότι «Αγώνες…… αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων στις δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς και χώρους, επιτρέπεται να γίνουν ύστερα από σχετική άδεια. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια δίνεται για όλους του αγώνες αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή τις υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένες Αρχές, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, επίσημα, στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.)και προκειμένου για αγώνες παλαιών αυτοκινήτων, τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.ΠΑ.). Ειδικά η τέλεση αγώνων με μικρά τετράχρονα οχήματα (κάρτ) πραγματοποιείται μόνο σε ειδικούς προς τούτο χώρους (πίστες), για τους οποίους έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια αγωνιστικού χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις Διεθνή Κανονισμού Καρτ, οι οποίες διαπιστώνονται από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.). Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α. ή στην Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Μοτοσικλετών και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια».
Λόγω διαφόρων προβλημάτων που ανέκυψαν μεταξύ του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών και των κατά τόπων αρμόδιων φορέων, ως ανωτέρω αναλυτικά εκθέσαμε δια του παρόντος, αναφορικά τόσο στο πεδίο ερμηνευτικής προσέγγισης όσο και στο πεδίο εφαρμογής του, αιτούμαστε όπως το εν λόγω άρθρο τροποποιηθεί και συμπληρωθεί ως κάτωθι με τους εξής διαχωρισμούς-διαφοροποιήσεις, ήτοι:
ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΕΣ ΔΙΝΕΤΑΙ:
«Για όλους τους αγώνες αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με το άρθρο 56Α παρ. 9 του Ν. 2725/1999».
Το εν λόγω άρθρο, ήτοι 56 Α παρ. 9, ορίζει ότι «Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης».
ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΑ (και τις υποστηρικτικές του εγκαταστάσεις), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ, ΔΙΝΕΤΑΙ:
«Για όλους τους αγώνες και τις εκδηλώσεις αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας μετά από αίτηση της Διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου που διαθέτει το κατά τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Π.Δ. 14/2007 “Ειδικό Σήμα Λειτουργίας” του ΕΟΤ. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική αρχή για τη λήψη αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης».   
ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ:
«Για όλους τους αγώνες αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με το άρθρο 56Α παρ. 9 του Ν. 2725/1999, μετά όμως από σύμφωνη γνώμη της οικείας αστυνομικής ή κατά περίπτωση λιμενικής αρχής για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης».
Ειδικότερα, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, το άρθρο 56Α παρ. 9 ορίζει ότι «Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης».
Εν προκειμένω στην παραπάνω περίπτωση γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να συμπληρωθεί και το εν λόγω άρθρο, ήτοι 56Α παρ. 9 του Ν. 2725/1999, ως εξής:
«Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας αστυνομικής, ή κατά περίπτωση, λιμενικής αρχής για τη λήψη αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης».
Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που η εκάστοτε αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε οδούς, στη θάλασσα ή σε χώρους που είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί άδεια αθλητικής εγκατάστασης εκ του άρθρου 56Α παρ. 1 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9. Του Ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται αθλήματα όπως ο μαραθώνιος δρόμος, δρόμοι αντοχής σκι, ποδηλατικοί αγώνες, αγώνες rally αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ιστιοπλοϊκοί αγώνες ανοιχτής θαλάσσης κλπ), «την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδια για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας αστυνομικής ή, κατά περίπτωση, λιμενικής αρχής για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης». 
Εν κατακλείδι, με βάση τα ανωτέρω λεπτομερώς εκτιθέμενα και πιστεύοντας στο δίκαιο των αιτημάτων μας, αντιλαμβανόμενοι δε το κενό του Νόμου που υφίσταται για αγώνες και εκδηλώσεις εντός των Αυτοκινητοδρομίων, αλλά και σε χώρους όπου δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί άδεια αθλητικής εγκατάστασης, ευελπιστούμε στη συμπαράστασή Σας για την τροποποίηση των άρθρων 1 και 49 του Κ.Ο.Κ., καθώς και τη συμπλήρωση του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
Με εκτίμηση
Η Διοίκηση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών