Συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε έργο του προγράμματος Youth in Action: “Empowering Leadership in Youth Work”.

youthnewgrΤο T.E.I. συμμετείχε σε έργο του προγράμματος Youth in Action (Νεολαία εν Δράσει) με τίτλο «Empowering Leadership in Youth Work».

Ο κεντρικός  στόχος του Προγράμματος Youth in Action είναι να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών, να αναπτύξει την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και να τους εμπλέξει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ένωσης. Προάγει την κινητικότητα εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ, υποστηρίζει το διαπολιτισμικό διάλογο και ενθαρρύνει την απασχολησιμότητα και την ένταξη όλων των νέων, κυρίως με διαδικασίες μη- τυπικής μάθησης.

Το έργο «Empowering Leadership in Youth Work» είχε ως αντικείμενο την συνεργασία εκπαιδευτικών από τους συνεργαζόμενους εταίρους με σκοπό να κατανοήσουν ζητήματα ανάπτυξης της ηγετικής φυσιογνωμίας των νέων, να μάθουν σχετικές μεθόδους και τεχνικές και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες στο ζήτημα αυτό.

Στο έργο αυτό συμμετείχαν εταίροι από την Κύπρο (Social and Cultural Association of Youth of Limassol “New Power”), τη Ρουμανία (Asociatia Profesorilor si Elevilor din Liceul Letea) και τη Δημοκρατία της Τσεχίας (The Association of the graduated managers). Το ΤΕΙ Σερρών συμμετείχε με 3 εκπροσώπους, μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Συνολικά 16 εκπαιδευτές ενηλίκων από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς συμμετείχαν στις εργασίες του έργου, το οποίο έλαβε χώρα από 01-11-2012 ως 08-11-2012 στη Λεμεσό της Κύπρου.

Ο συντονισμός, η υποστήριξη και καθοδήγηση των  εργασιών του έργου έγιναν από  εξειδικευμένους εκπαιδευτές σε θέματα ανάπτυξης των ηγετικών ικανοτήτων των νέων. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας, υποκίνησης, δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και στη δημιουργία υψηλής ποιότητας συνεργατικού περιβάλλοντος, ιδίως σε περιπτώσεις διαπολιτισμικής συνεργασίας. Οι «εκπαιδευόμενοι» (στα πλαίσια του έργου) εκπαιδευτές ενηλίκων απέκτησαν επίσης γνώσεις και προσόντα σε θέματα ψυχολογίας, κοινωνικής ψυχολογίας, συμβουλευτικής, δημιουργικότητας, υποστήριξης της ομαδικής εργασίας, επιχειρηματολογίας, επίλυσης διαφορών, κ.α. Το έργο συνέβαλε επίσης στο να αναπτυχθούν οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων και να ενδυναμωθούν σχέσεις συνεργασίας που μπορεί να αποδώσουν κοινές μελλοντικές δράσεις σε σχέση με την εκπαίδευση των νέων και σε άλλα συναφή ζητήματα. 

Περισσότερες  πληροφορίες για το πρόγραμμα  Youth in Action μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/youth/