Τα στρατόπεδα τσιμέντο να γίνουν; «Νίπτει τας χείρας» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

στρατόπεδο Εμμ_Παππά_2013-04-11_002311Ο Δήμος Σερρών μας απέστειλε με δελτίο τύπου την απόφαση με την οποία απορρίφτηκε η ένσταση της διάβασης πεζών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τα στρατόπεδα του δήμου Σερρών.

Με βάσει το σκεπτικό της απόφασης η οποία φέρνει ημερομηνία 8/5 απορρίπτει την μεν προσφυγή του  Αθανασίου Μπόικου, Δημοτικού Συμβούλου Σερρών και εκπροσώπου της Δημοτικής κίνησης «Διάβασης Πεζών» ως εκπρόθεσμη (καθώς θεωρεί ως ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν την ημέρα απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13/3/13) στο οποίο παραβρισκόταν), την δε προσφυγή του Παναγιώτη Κοτρώνη, εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης «Διάβαση Πεζών» την θεωρεί μεν εμπρόθεσμη (καθως θεωρεί ως ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν την ημέρα ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο), την κρίνει όμως ως «απαράδεκτη» καθώς θεωρεί ότι «η αριθ. 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί εκτελεστή πράξη και ο έλεγχος του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν αφορά ανυπόστατες πράξεις που στερούνται εκτελεστότητας». Με λίγα λόγια θεωρεί ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολεοδόμηση των Στρατοπέδων δεν είναι πράξη που έχει εκτελεστό χαρακτήρα, (αφού κρίνεται από άλλα υπουργεία και υπουργικές αποφάσεις) για να μπορεί να αποφασίσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αν αυτή είναι σύννομη ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση μπορεί να προσβληθεί εντός δεκαπέντε ημερών

Αναλυτικά η απάντηση – απόρριψη της Αποκεντρομένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έξέταση προσφυγής των κ.κ.Αθανασίου Μπόικου, Δημοτικού Συμβούλου Σερρών και εκπροσώπου της Δημοτικής κίνησης «Διάβασης Πεζών» και Παναγιώτη Κοτρώνη, κατοίκου Σερρών και εκπροσώπου της ιδίας δημοτικής κίνησης κατά της αριθ. 135/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α’/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/ τεύχος Α’ /27-12­2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Οράκης.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ. 1, του N.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες: α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. β. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του ιδίου νόμου σύμφωνα με τις οποίες: Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του
Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες 1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, στ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ζ) τη σύναψη δανείων, η) τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος όταν τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και θ) τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επίσης αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών, εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων. 2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..3. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.
 2. Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 238 του N. 3852/2010 και του άρθρου 23 του ΠΔ 142/2010 ορίζεται αντίστοιχα ότι: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των
περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση…………………. »
και άρθρο 23 του ΠΔ 142/2010 «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού -Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-θράκης».
 1. Την από 4-4-2013 προσφυγή του κ.Αθανασίου Μπόϊκου, Δημοτικού Συμβούλου Σερρών και εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης «Διάβασης Πεζών», η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 4-4-2013 (αριθ. πρωτ.5481) με την οποία ζητά την ακύρωση της αριθ. 135/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
 2. Την από 5-4-2013 προσφυγή του κ.Παναγιώτη Κοτρώνη, κατοίκου Σερρών και εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης «Διάβασης Πεζών» η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 5-4-2013 (αριθ. πρωτ.5539) με την οποία ζητά την ακύρωση της ιδίας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
 3. Την αριθ. 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σερρών περί έγκρισης των πολεοδομικών μελετών των χώρων των πρώην στρατοπέδων του Δήμου Σερρών Ν.Σερρών, που απελευθερώνονται στο πλαίσιο Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων, σ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του N.2745/99.
10. Το αριθ. 1360/17-4-2013 έγγραφο του Δήμου Σερρών το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 19-4-2013 (αριθ.πρωτ.6538) σε απάντηση των αριθ.5481 +4837/4-4-2013 και 5539/5-4-2013 όμοιων δικών μας.
11. Επειδή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ.7666/11/7-2-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ο έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό της προσφυγής και μόνο όταν κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως αβάσιμη. Ειδικότερα οι προϋποθέσεις παραδεκτού προσφυγής αφορούν το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντα, την προθεσμία κατάθεσης προσφυγής και τη φύση της προσβαλλόμενης πράξης.
12. Επειδή το έννομο συμφέρον πρέπει κατά την παγία νομολογία του ΣτΕ να είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς, να υπάρχει δε στο πρόσωπο του αιτούντος, κατά την έκδοση της προσβαλλομένης διοικητικής πράξεως, κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου και κατά τη συζήτηση της υποθέσεως (ΣτΕ ολομ. 1002/2007).
13. Επειδή για την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη, αλλά απαιτείται ιδιαίτερο και άμεσο έννομο συμφέρον η ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον αιτούντα, δημιουργώντας γΓ αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες, από τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων τα οποία επέρχονται από την προσβαλλομένη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής καταστάσεως ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αϊτών (ΣτΕ 2717/2007). Περαιτέρω, για την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος πρέπει την βλάβη από την προσβαλλομένη πράξη να υφίσταται προσωπικώς ο ίδιος ο αϊτών και όχι άλλο πρόσωπο με το οποίο ο αϊτών συνδέεται ή συνδεόταν με ορισμένη σχέση (ΣτΕ 605/2008).
14. Σύμφωνα με την υπ αριθμ 484/2008 γνωμοδότηση του Ε’ τμήματος του ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, μόνη η επίκληση της ιδιότητας του επικεφαλής Δημοτικής παράταξης ή εκείνης του Δημοτικού Συμβούλου ανεξαρτήτως της συμμετοχής του ή μη κατά τη συνεδρίαση προς λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο αιρετό συλλογικό όργανο δεν καθιδρύει αυτοτελώς έννομο συμφέρον προς άσκηση των ειδικών διοικητικών προσφυγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06). Οι ανωτέρω δεν κωλύονται προς άσκηση των κρίσιμων προσφυγών εφόσον αποδείξουν την συνδρομή προσωπικού, άμεσου και ενεστώτος εννόμου συμφέροντος απεξαρτημένου από την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου.
15. Επειδή από τον έλεγχο των κρινόμενων προσφυγών διαπιστώνουμε ότι: α)η από 4-4-2013 προσφυγή του Αθανασίου Μπόικου, Δημοτικού Συμβούλου Σερρών και εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης «Διάβασης Πεζών» δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα εντός της οριζομένης από τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ.ΐα του N.3852/2010 δεκαπενθήμερης προθεσμίας δεδομένου ότι ο προσφεύγων ήταν παρών κατά τη λήψη της κρινόμενης απόφασης στις 13-3-2013 και β) η από 5-4-2013 προσφυγή του Παναγιώτη Κοτρώνη, κατοίκου Σερρών και εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης «Διάβασης Πεζών» υποβλήθηκε εμπρόθεσμα εντός της οριζομένης από τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ.ΐα του N.3852/2010 δεκαπενθήμερης προθεσμίας δεδομένου ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση της κρινόμενης απόφασης στις 22-3-2013, ημέρα ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διάυγεια»
με ΑΔΑ :ΒΕ2ΠΩ10-02Τ.
16. Επειδή για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων απαιτείται η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα, η οποία αυτοτελώς επιφέρει έννομα αποτελέσματα, όχι δε και οι γνωμοδοτήσεις αυτών, οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια ορισμένης συνθέτου διοικητικής ενέργειας, διεπόμενης από ειδικές διατάξεις
17. Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2745/27-10-99 (ΦΕΚ 224 Α’/99) περί Σύστασης προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις που αφορούν τη “Διαδικασία πολεοδόμησης στρατοπέδων” ορίζεται ότι : 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση της συνιστώμενης υπηρεσίας και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.) επιτρέπεται ο καθορισμός χώρων σε εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχές ως ‘χώρων μετεγκατάστασης στρατοπέδων’ και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στους χώρους αυτούς. Η απόκτηση των ανωτέρω χώρων γίνεται με μέριμνα της συνιστώμενης υπηρεσίας και δαπάνες του οικείου φορέα, είτε με ελεύθερη συναλλαγή είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά τις κείμενες διατάξεις. 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση της συνιστώμενης υπηρεσίας και του οικείου Ο.Τ.Α. και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, εγκρίνεται η πολεοδόμηση των χώρων των στρατοπέδων που απελευθερώνονται, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων.Σιοϋς χώρους αυτούς επιτρέπεται ο καθορισμός αστικών χρήσεων γης, ανεξαρτήτως των ισχυόντων ή προβλεπόμενων χρήσεων και όρων δόμησης της περιοχής (ΓΠΣ, ΖΟΕ κ.λπ.), στη βάση των κατευθύνσεων του συναφθέντος, πρωτοκόλλου συνεργασίας Υ.ΠΕ.ΧΠ. Δ.Ε.- Υ.ΕΘ.Α., που σκοπεύει παράλληλα με την αξιοποίηση των στρατοπέδων από τις Ένοπλες Δυνάμεις και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην πολεοδομική αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας, με την προϋπόθεση ότι ποσοστό τουλάχιστον 50% των χώρων αυτών θα προβλέπεται για κάλυψη αναγκών σε χώρους κοινόχρηστου πράσινου και κοινωφελών εξυπηρετήσεων. 3. Το ποσοστό της πολεοδομημένης γης που θα αποδοθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να είναι στο ίδιο το υπό μελέτη στρατόπεδο ή άλλο ή ακόμη και σε άλλη έκταση του Δημοσίου.
18. Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. της 17 Ιουλ./16 Αυγ. 1923 περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι :1. Παν σχέδιον πόλεως, κώμης κλπ. προ της εγκρίσεως του, εκτίθεται μετά του σχετικού αυτώ τοπογραφικού χάρτου εν τω δημαρχείω ή τω κοινοτικώ καταστήματι επί δέκα πέντε ημέρας, ειδοποιουμένου του κοινού περί τούτου υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος δια γενικής προσκλήσεως τοιχοκολλωμένης εις τα δημοσιώτερα μέρη της πόλεως. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός της προθεσμίας ταύτης, να λάβωσι γνώσιν των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλωσιν εγγράφως εις τον δήμον ή την κοινότητα τας κατά τούτων τυχόν ενστάσεις των, ας ο δήμος ή η κοινότης υποχρεούται να διαβιβάση ομού μετά της κατά την επομένην παράγραφον γνω μοδοτήσεως εις το υπουργείον της Συγκοινωνίας. 2. Τα κατά τα ανωτέρω σχέδια πόλεων, κωμών κλπ. μετά των επεξηγηματικών αυτών πινάκων και υπομνημάτων εγκρίνονται δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, κατόπιν προηγουμένης γνωμοδοτήσεως του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των δημοσίων έργων. Η γνωμοδότησις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι μόνον συμβουλευτική, του υπουργού δυναμένου εν πάση περιπτώσει, μετά σύμφωνον γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, να απορρίπτη ή και να τροποποιή τα υπό των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων προτεινόμενα σχέδια .”Περίληψις της γνωμοδοτήσεως του του Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων δημοσιεύεται πάντως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”. (Το τελευταίο εδάφιο της παρούσης παραγράφου καταργήθηκε από το Ν.Δ. της 29 Νοεμ./1 Δεκ. 1923). 3. Οσάκις το υπουργείον ζητεί την γνωμοδότησιν του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επί της εγκρίσεως σχεδίου, δέον αυτή να εκδίδηται και κοινοποιήται εις το υπουργείον εντός προθεσμίας ορισθησομένης δΓ εκάστην πόλιν κλπ. δια Β.Δ/των αναλόγως των μέσων συγκοινωνίας. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να εκπληρώνται και αι κατά την ανωτέρω παρ. 1 διατυπώσεις. Παρερχομένης της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου, ο υπουργός δύναται, μετά σύμφωνον γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, να προβαίνη εις την έγκρισιν του σχεδίου, και άνευ της γνωμοδοτήσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή και της εκπληρώσεως των ειρημένων διατυπώσεων. [Αρχή Τροποποίησης] 4. Αν πρόκειται να επαναληφθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, το τμήμα ή το σύνολο του προς έγκριση ή τροποποίηση σχεδίου αναρτάται στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία τη γνωμοδότηση, τις ενστάσεις, τις παρατηρήσεις επί των ενστάσεων και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, μέσα σε προθεσμία σαρανταπέντε (45) ημερών από τη διαβίβαση του ερωτήματος στον Ο.Τ.Α. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής το αρμόδιο για την έγκριση ή τροποποίηση του σχεδίου όργανο μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) να προωθήσει την έγκρισή του και χωρίς τη γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή και χωρίς τα στοιχεία και τις διατυπώσεις της ανάρτησης του σχεδίου – ΠΡΟΣ0. ПАР. 4 ΜΕ ΤΗΝ ПАР. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ N. 3212/03, ΦΕΚ-308 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης]5. Το αρμόδιο κατά περίπτωση Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) γνωμοδοτεί μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη διαβίβαση της γνωμοδότησης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου – ΠΡΟΣΘ. ПАР. 5 ΜΕ ΤΗΝ ПАР. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ N. 3212/03, ΦΕΚ-308 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
 1. Επειδή σύμφωνα με το αριθ. 1360/17-4-2013 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Σερρών απαραίτητη προϋπόθεση που τέθηκε από το ΥΠ.ΕΘ.Α για την οριστική παραχώρηση του στρατοπέδου Παπαλουκά (124.759,40τ.μ.) στο σύνολο της έκτασής του με τα επικείμενα κτίρια, των αποθηκών πυρομαχικών Λευκώνα (27.966,00τ.μ.) στο σύνολο της έκτασής του με τα επικείμενα κτίρια και από το στρατόπεδο Εμμ.Παππά έκταση 108.223,82τ.μ. για χώρους πρασίνου και κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ενώ έκταση 45.478,28τ.μ. πολεοδομημένη, παρακρατείται από το ΥΠ.ΕΘ.Α είναι η σύνταξη με μέριμνα του Δήμου των απαραίτητων πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται από το N.2745/1999, εξασφαλίζοντας στο Δήμο χώρους πρασίνου και κοινωφελών εγκαταστάσεων και η έγκρισής του από το ΥΠΕΚΑ.
 2. Επειδή η έγκριση των πολεοδομικών μελετών γίνεται με απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 17-7­1923. Η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μόνο συμβουλευτική δυνάμενου του Υπουργού μετά σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ να απορρίπτει ή να τροποποιεί τα υπό των δημοτικών συμβουλίων προτεινόμενα
σχέδια.
21. Επειδή σ’ εφαρμογή όλων των παραπάνω συντάχθηκε από το Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών η πρόταση πολεοδόμησης του στρατοπέδου Εμμ.Παππά όπως αυτή φαίνεται στα διαγράμματα Π.1 και Π.2 που συνοδεύουν την αριθ. 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.
22. Επειδή με την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκίνησε η διαδικασία τήρησης της δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 17-7-1923 και του άρθρου 21 του Δ.3.4.29.
23. Επειδή η αριθ. 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί εκτελεστή πράξη και ο έλεγχος του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν αφορά ανυπόστατες πράξεις που στερούνται εκτελεστότητας (πρβλ. Σ.τ.Ε. ολομ. 1925/02, 167/04, 2569/02, 129/99, 900/87) και προσβάλλονται απαραδέκτως.
24. Κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί η από 5-4-2013 προσφυγή του κ.Παναγιώτη Κοτρώνη, κατοίκου Σερρών και εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης «Διάβασης Πεζών» ως απαράδεκτη.
Για όλους τους παραπάνω λόγους
Αποφασίζουμε
Απορρίπτουμε την από 4-4-2013 προσφυγή του κ.Αθανασίου Μπόϊκου, Δημοτικού Συμβούλου Σερρών και εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης «Διάβασης Πεζών» και την από 5-4-2013 προσφυγή του κ.Παναγιώτη Κοτρώνη, κατοίκου Σερρών και εκπροσώπου της δημοτικής κίνησης «Διάβασης Πεζών» κατά της αριθ. αριθ.135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών του Δήμου Σερρών για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσης (ως απαράδεκτη).
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του N. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου Νόμου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11 Τ.Κ. 54008 Θεσσαλονίκη, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
ΚΟΙΝ/ΣΗ                                                                                  
 1. κ.Αθανάσιο Μπόϊκο Δημοτικό Σύμβουλο Σερρών 
 2. κ.Παναγιώτη Κοτρώνη κάτοικο Σερρών                                                                  
 1. Δήμο Σερρών
Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Καρούντζος