ΤΕΕ-Μελέτη: Ασφαλής η όδευση του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ από την Καβάλα

ΤΕΕ-Μελέτη: Ασφαλής η όδευση του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ από την Καβάλα

Αβάσιμες είναι σύμφωνα με μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος οι όποιες ανησυχίες ορισμένων τοπικών φορείς στην περιοχή της Καβάλας, που έχουν εδώ και χρόνια εκφράσει ενστάσεις στην όδευση του αγωγού TAP στα Τενάγη Φιλίππων.

Όπως αναφέρεται στην μελέτη της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ οι σχετικοί κίνδυνοι που είχαν αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς δεν είναι βάσιμοι, ενώ σημειώνεται ότι η εγκεκριμένη όδευση του αγωγού δεν περνά μέσα από τον τυρφώνα στην περιοχή των Τεναγών.

Πιο συγκεκριμένα το ΤΕΕ εξέτασε στην έκθεσή του τις πιθανές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του ΤΑΡ στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών της περιοχής, καθώς επίσης και παράγοντες κινδύνου που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην ασφάλεια του αγωγού, όπως είναι το ενδεχόμενο:

  • πυρκαγιάς λόγω αυτανάφλεξης της τύρφης και της καύσης γεωργικών υπολειμμάτων,
  •  διάτρησης του αγωγού εξαιτίας γεωργικών μηχανημάτων,
  • αστοχίας του αγωγού λόγω του φαινομένου της συνίζησης εδάφους που παρατηρείται στην περιοχή.

Συμπεράσματα

Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των διαθέσιμων γεωτεχνικών δεδομένων, συνοψίζονται ανά ζήτημα στα εξής:

Σχετικά με τον υδροφόρο ορίζοντα:

Η μελέτη του ΤΕΕ εκτιμά ότι δεν αναμένεται οποιαδήποτε επίδραση στον υδροφόρο ορίζοντα κατά τη λειτουργία του αγωγού, ενώ υπογραμμίζεται ότι ο αγωγός δεν θα εμποδίσει τη φυσική ροή των υπογείων υδάτων.

Για το θέμα της τύρφης:

Σύμφωνα με στρωματογραφικά δεδομένα από γεωτρήσεις και από εργαστηριακές δοκιμές, συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν στρώματα τύρφης ή οργανικών εδαφών στην εγκεκριμένη όδευση του αγωγού στην περιοχή, τουλάχιστον μέχρι περίπου 5μ. βάθος. Βάσει αυτού, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πιθανός κίνδυνος αυτανάφλεξης.

Αναφορικά με το βάθος του αγωγού:

Το ΤΕΕ καταλήγει ότι το βάθος του αγωγού (δηλ. 1,3μ.) θεωρείται ικανοποιητικώς ασφαλές για την περιοχή ενδιαφέροντος και ότι δεν προτείνεται η διερεύνηση επιπρόσθετων μέτρων/δράσεων περιορισμού του, δεδομένου ότι το ρίσκο της διάτρησης του αγωγού εξαιτίας της χρήσης γεωργικών μηχανημάτων κατά την κατεργασία του εδάφους είναι αμελητέο.

Σχετικά με το ζήτημα της συνίζησης:

Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων, στη χειρότερη περίπτωση για μελλοντική καθίζηση-συνίζηση κατά τα επόμενα 50 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του αγωγού, εκτιμάται ότι αυτή δεν θα ξεπεράσει τα 45εκ. περίπου, που και πάλι είναι εντός των ορίων αντοχής του αγωγού.

Το ΤΕΕ προσθέτει ότι ακόμα και περίπτωση των μέγιστων προβλεπόμενων καθιζήσεων, λόγω της ελαστικότητας του αγωγού, αυτός θα ακολουθήσει τις καθιζήσεις χωρίς τον κίνδυνο να αναπτυχθούν τάσεις μεγαλύτερες από το όριο αντοχής του.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και τότε δεν θα επηρεαζόταν η ασφάλεια του αγωγού ούτε θα μπορούσε να προκληθεί η ανάδυσή του στην επιφάνεια.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία εδάφους:

Σχετικά με το ζήτημα που είχε αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς ότι ο αγωγός θα παγώσει το έδαφος γύρω από αυτόν, από τη μελέτη προκύπτει ότι αυτό δεν θα ισχύσει.
Αυτό οφείλεται στο βάθος του αγωγού στα 1,3μ., που σημαίνει ότι η όποια πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας θα αναμενόταν να είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Επιπλέον, ο αγωγός δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών της περιοχής, καθώς βρίσκεται περίπου 70εκ. κάτω από το βάθος στο οποίο φτάνουν οι ρίζες των περισσότερων μονοετών καλλιεργειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Γνωμοδότηση σχετικά με τεχνικά ζητήματα με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ στις Κρηνίδες και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας» εκπονήθηκε από τους Κ. Ξιφαρά, Β. Παπαδόπουλο, Ν.Π. Βεντίκο, Α. Μπασδέκη, Β. Ζωτιάδη, και Κ. Λούζη, σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΡ και του ΤΕΕ.

Συνάφθηκε, δε, τον Ιούνιο του 2017, οπότε και συμφωνήθηκε η σύσταση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ (Νοέμβριος 2017) για την γνωμοδότηση σχετικά με τεχνικά ζητήματα με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ.

Advertisements