ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)» με κατευθύνσεις

α) γενικό M.B.A.,
β) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και
γ) Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

mba_teiserΤο Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα (90 ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές μερικής φοίτησης διαρκούν πέντε εξάμηνα (90 ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.600 € συνολικά. Χορηγούνται υποτροφίες στους φοιτητές με την καλύτερη επίδοση. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες).

Η αίτηση υποψηφιότητας και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://mba.teicm.gr/) και στη γραμματεία του τμήματος, τηλ. : 2321049135 (9 π.μ. – 3 μ.μ.), 2321049229 (3 μ.μ. – 7 μ.μ.), e-mail : mba@teicm.gr