ΤΕΙ Σερρών: Ολοκληρώθηκε το έργο “ENTRE+GB: Greek – Bulgarian network for education and training in entrepreneurship”

ΤΕΙ Σερρών-κτίριαΟλοκληρώθηκε το έργο “ENTRE+GB: Greek – Bulgarian network for education and training in entrepreneurship” που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. Σερρών (επικεφαλής εταίρος), του Επιμελητηρίου Σερρών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Βουλγαρίας και της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων του Γκότσε Ντέλτσεφ. Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας “Interreg IV Ελλάδα – Βουλγαρία” και συγχρηματοδοτήθηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενο του έργου ήταν η  ανάπτυξη αφενός της επιχειρηματικότητας και αφετέρου της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου αξιολόγησαν την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις δομές και δράσεις επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές και δραστηριότητες. Στη συνέχεια δημιούργησαν μοντέλα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τους στόχους κάθε προγράμματος (π.χ. αντικείμενο εκπαίδευσης, διάρκεια, ωφελούμενοι, κλπ.) και να αποτελούν οδηγό εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων εκπαίδευσης. Οι εργασίες κορυφώθηκαν με τη διενέργεια δύο κύκλων σπουδών σε ένα γενικό πρόγραμμα στην επιχειρηματικότητα διάρκειας 10 εβδομάδων, το οποίο προσφέρθηκε με μεθόδους ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε μεικτές ομάδες Ελλήνων και Βούλγαρων εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιείχε τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες: α) Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, β) Ανάπτυξη διεθνούς και διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, γ) Διαχείριση τεχνολογίας, δ) Αξιολόγηση επιχειρήσεων, ε) Διαχείριση καινοτομίας και στ) Σύγχρονες τάσεις στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτέλεσε και η διατήρηση εκπαιδευτικών ιστολογίων (educational blogs) από τους εκπαιδευτές, με σκοπό την αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους σε ελεύθερο ύφος και σε σχέση με θέματα της επικαιρότητας στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε διαλογικές ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τα εκπαιδευτικά ιστολόγια αναφέρονταν στα ακόλουθα θέματα: α) Επιχειρηματικά μοντέλα, β) Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, γ) Προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, δ) Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, ε) Πράσινη επιχειρηματικότητα και στ) Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας.

Στους δύο κύκλους του εκπαιδευτικού  προγράμματος έλαβαν μέρος περίπου 140 εκπαιδευόμενοι και από τις  δύο χώρες. Το προφίλ του εκπαιδευόμενου ήταν αρκετά διαφοροποιημένο, καθώς  στο πρόγραμμα συμμετείχαν φοιτητές, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών τίτλων σπουδών, εργαζόμενοι, νέοι επιχειρηματίες, κλπ. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 25 έτη περίπου.  Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης, έπειτα από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις ή την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο του έργου διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2012 στο Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας ένα θερινό σχολείο διάρκειας μίας εβδομάδας στα αντικείμενα του έργου. Στο θερινό σχολείο συμμετείχαν περίπου 40 εκπαιδευόμενοι και από τις δύο χώρες. Σκοπός του θερινού σχολείου ήταν να μεταδώσει περισσότερο πρακτικές γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας και να αναπτύξει προσόντα στους εκπαιδευόμενους σε θέματα δημιουργικότητας. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν μεικτές ομάδες Ελλήνων και Βουλγάρων και συνεργάστηκαν για να πετύχουν στις εκπαιδευτικές δοκιμασίες (ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, διαμόρφωση επιχειρηματικού μοντέλου, οργάνωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κλπ.).  

Η αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους των διαδικασιών τόσο του ηλεκτρικού εκπαιδευτικού προγράμματος, όσο και του θερινού σχολείου ήταν ιδιαίτερα θετική.  Όλοι φάνηκε να εκτιμούν θετικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα και να είναι ικανοποιημένοι από τις γνώσεις και τα προσόντα που απόκτησαν. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε επίσης και η διασυνοριακή διάσταση του προγράμματος και η δυνατότητα να γνωρίσουν και να συνεργαστούν (ιδίως στο θερινό σχολείο) με νέους από την άλλη χώρα, με τους οποίους έχουν κοινές ανησυχίες και επιδιώξεις. 

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο “ENTRE+GB: Greek – Bulgarian network for education and training in entrepreneurship” κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχές στην επίτευξη των στόχων του, καθώς και των στόχων της διασυνοριακής συνεργασίας που επιδιώκεται μέσω του προγράμματος Interreg IV. Οι κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η γνωριμία, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ νέων ανθρώπων από γειτονικές χώρες είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας και τη διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής αντίληψης και κουλτούρας.

Στην τελευταία συνάντηση εργασίας του έργου, που διενεργήθηκε στις Σέρρες το διήμερο 19-20 Απριλίου, οι εταίροι  αποφάσισαν να επιδιώξουν τη συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δηλαδή του θερινού σχολείου και  του ηλεκτρονικού προγράμματος εκπαίδευσης, και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Περισσότερες πληροφορίες θα υπάρξουν σύντομα στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού  προγράμματος: https://interreg.teiser.gr/moodle.