Τα ονόματα και η σειρά κατάταξης για τις 24 θέσεις στο πρόγραμμα κοινωνικών δομών του δήμου Σερρών

Τα ονόματα και η σειρά κατάταξης για τις 24 θέσεις στο πρόγραμμα κοινωνικών δομών του δήμου Σερρών

O Σύλλογος Οικογενειών  και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε  η βαθμολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο ετών), συνολικά εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η προσωρινή σειρά κατάταξης καθώς και ο πινακας αυτων που αποκλείστηκαν μπορείτε να τους δείτε

εδώ κι εδώ.

Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν  στην έδρα του δικαιούχου καθώς και  στην ιστοσελίδα του στις 20 Οκτωβρίου 2012. Επί της βαθμολογίας οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης την οποία μπορούν να υποβάλλουν στην έδρα του δικαιούχου τις τρεις επόμενες εργάσιμες ημέρες δηλ. από Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 έως Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 και από ώρα 10:00 – 13:30 στην έδρα του αναδόχου.

Αμέσως μετά την υποβολή  των ενστάσεων και τον έλεγχό τους από την επιτροπή θα ανακοινωθεί  ο πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης και θα κληθούν οι προσληπτέοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα στοιχεία που επικαλέστηκαν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.