Το Επιμελητήριο Σερρών αναζητά δικηγόρο

Το Επιμελητήριο Σερρών αναζητά δικηγόρο

ΕΒΕΣ-κτιριοΤο Επιμελητήριο Σερρών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών ενός συνεργάτη για την δράση 5.4. Γραφείο Υποστήριξης του έργου με τίτλο: “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA” με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING” ενταγμένου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013

Η  διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας είναι από τη υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη του προγράμματος (21.09.2015), σύμφωνα με τις οδηγίες από την Διαχειριστική Αρχή και πιθανές παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου (31.12.2015).
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1.    Πτυχίο Νομικής
2.    Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου
3.    Αποδειγμένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4.    Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
5.    Ολοκλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (για τους άνδρες υποψηφίους)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Π. Κωστοπούλου 2, 62132, ΣΕΡΡΕΣ έως τις  19/06/2015, ώρα 15:00.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ