Τον «τράκαρε» κάδος απορριμμάτων και αποζημιώθηκε από το δήμο Σερρών

Τον «τράκαρε» κάδος απορριμμάτων και αποζημιώθηκε από το δήμο Σερρών

Έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια και η απόφαση ενός δικαστηρίου για να αποζημιωθεί συμπολίτης μας, για τις ζημιές που υπέστει το αυτοκίνητό του, από κάδο απορριμμάτων του Δήμου Σερρών, που παρασυρμένος απο τον αέρα, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο του προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών αποφάσισε ομόφωνα (9/11) να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου και να αποζημιώσει τον συμπολίτη μας με το ποσό 1178€ (συν τους τόκους) και να μην ασκήσει έφεση.

Όπως φαίνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης (που αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ) (εμεις σημειώσαμε τα αρχικά του συμπολίτη μας)

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, Στέργιος Γαλάνης έθεσε υπόψη των μελών της την υπ’ αριθμ. 53675/02-11-2015 Εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε, Με την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 356/4-8-2009 αγωγή του Γ.Μ. κατά του Δήμου Σερρών, ο παραπάνω ζημιωθείς, ζητούσε ως αποζημίωση ποσό 1378,02 € για τις υλικές ζημίες που υπέστη το αυτοκίνητό του, εξ αιτίας αμέλειας των υπαλλήλων του Δήμου Σερρών, προς τροχοπέδηση κάδου απορριμμάτων με συνέπεια αυτός να επιπέσει επί του αυτοκινήτου του ενάγοντος και να προκαλέσει σ’ αυτό υλικές ζημίες .

Σύμφωνα με το από 13-5-2009 έγγραφο του γραφείου κίνησης του Δήμου Σερρών , την ίδια ημέρα του ατυχήματος ,μετά από τηλεφώνημα του ενάγοντος μετέβησαν στο τόπο του ατυχήματος δύο Υπάλληλοι του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Σερρών και διαπίστωσαν πράγματι ότι από τον «πολύ δυνατό αέρα μετακινήθηκε ο κάδος πάνω στη νησίδα, διότι δεν τοποθετήθηκε το φρένο του, με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη πάνω στο εν λόγω αυτοκίνητο προκαλώντας υλικές ζημίες» στις δύο δεξιές πόρτες και το δεξί φτερό.

Από τα παραπάνω προκύπτει προφανώς υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών για το ζημιογόνο γεγονός, που ιστορείται στην αγωγή αφού κατά το άρθρο 75 παρ.1 και 4 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, οι αρμοδιότητες δε των Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρονται κυρίως στους τομείς α)…. β) περιβάλλοντος, στο οποίο περιλαμβάνεται ιδίως….4. Η καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαϊάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στους Ο.Τ.Α. έχει ανατεθεί η δημόσια εξουσία οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης, των εντός των εδαφικών τους ορίων κοινόχρηστων χώρων με την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των απορριμμάτων, με σκοπό την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας υγείας των δημοτών.

Τα ίδια περιέλαβε και η απόφαση του Δικαστηρίου και υποχρέωσε τον Δήμο Σερρών να καταβάλλει στον ενάγοντα, το ποσό 1.178,02 € νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (8-10-­2014).

Κατόπιν των ανωτέρω πλην των ουσιαστικών λόγων περί της ευθύνης του Δήμου Σερρών για την προκληθείσα ζημία, η απόφαση είναι ανέκκλητη και λόγω ποσού (κάτω των 5000 € σύμφωνα με το άρθρο 95 § 2 του κώδικα διοικητικής δικονομίας)

Κατόπιν τούτων, προτείνω την αποδοχή της με αριθμό 347/2015 απόφασης του Μονομελούς διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών και την μη άσκηση ένδικων μέσων κατ’ αυτής.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβληθεί στον Γ.Μ. του Χρήστου, κατοίκου Σερρών, το ποσό των 1178 € ως κεφάλαιο επιδικασθέν και τόκους (με επιτόκιο 6% που ισχύει για τους Ο.Τ.Α.) από 8-10-2014 ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 347/2015 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, που αφορά αποζημίωση ζημιών σε αυτοκίνητο του κ. Γ. Μ. του Χρήστου, κατοίκου Σερρών, εξ αιτίας αμέλειας οργάνων του Δήμου Σερρών, γιατί σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, πλην των ουσιαστικών λόγων περί της ευθύνης του Δήμου Σερρών για την προκληθείσα ζημία, η ανωτέρω απόφαση είναι ανέκκλητη και λόγω ποσού (κάτω των 5.000,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 του κώδικα διοικητικής δικονομίας).