Τοπογραφία για τον υποχρεωτικό αναδασμό των αγροκτημάτων Αδελφικού – Βαμβακούσας- Κ. Καμήλας – Σκουτάρεως Ν. Σερρών

αγροτης-χωράφι_τριφύλλι«Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διαδικασίας υλοποίησης της μελέτης –υποέργο: Τοπογραφία για τον υποχρεωτικό αναδασμό των αγροκτημάτων Αδελφικού – Βαμβακούσας- Κ. Καμήλας – Σκουτάρεως Ν. Σερρών»

Με την υπ΄αρίθμ. 89841/998 απόφαση στις 08-03-2013 εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η διαδικασία υλοποίησης του 2ου υποέργου Τοπογραφία για τον υποχρεωτικό αναδασμό των αγροκτημάτων Αδελφικού – Βαμβακούσας- Κ. Καμήλας – Σκουτάρεως Ν. Σερρών προϋπολογισμού 568.489,03€ του έργου «Ανακαίνιση-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της άρδευσης του IIου Αρδευτικού Δικτύου πεδιάδας Σερρών –Τμήμα Ζώνης Αδελφικού» του Μέτρου 125 Α1 του ΠΑΑ2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ122924.

Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι οι Τοπογραφικές εργασίες σε έκταση 12.000 στρεμμάτων των αγρ/των ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ- ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ – Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ – ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ – ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ Ν. Σερρών.

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση της γεωργικής περιοχής του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις των αγρ/των ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ – ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ – Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ – ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ- ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ Ν. Σερρών.

Η κατασκευή των έργων ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της άρδευσης του ΙΙου αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας Σερρών –Τμήμα Ζώνης Αδελφικού έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη του Υποχρεωτικού Αναδασμού αποτελεί υποέργο του με σκοπό τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή μέσω της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας καθενός κτηματία σε ένα έως τρία αγροτεμάχια, της ορθολογικής διάταξης των κτημάτων για την επωφελέστερη εκμετάλλευση αυτών και της εκτέλεσης ορισμένων άλλων βελτιώσεων γεωργικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα επιτυγχάνονται, παράλληλα με την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων με την εφαρμογή του εγκεκριμένου έργου για την άρδευση της περιοχής και τη βελτίωση της παραγωγής των αγροκτημάτων :

  • αύξηση του μέσου όρου του μεγέθους των αγροτεμαχίων με συνένωση τους
  • πρόσβαση οχημάτων σε όλα τα αγροτεμάχια (προσπελασιμότητα),
  • βελτίωση της ποιότητας και του είδους των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και
  • ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων.