Τρεις θέσεις στον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Σερρών

Τρεις θέσεις στον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Σερρών

Ο Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισµού ∆ήµου Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της ∆ράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, στο Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισµού ∆ήµου Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες

και συγκεκριµένα:

2 ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές (Κλάδος Λογιστικός)
1 ΔΕ Μάγειρας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»,
  • Βενιζέλου 139, Τ.Κ. 62125 ΣΕΡΡΕΣ,
  • απευθύνοντάς την στο ∆ιοικητικό Τµήµα,
  • υπόψη κ. Τσαρδάκη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2321022487 εσωτ. 3,4,1,6).

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιανουάριος 30, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ