Ξεκινά η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Ροδολιβος

ΡοδολίβοςΟ Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γ. Μωυσιάδης με ανακοίνωσε ξεκινά το έργο κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Ροδολίβος του Δήμου Αμφίπολης, συνολικού προϋπολογισμού 5.205.757,58 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο ξεκίνησε με την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Το 1ο υποέργο είναι η σύνταξη Προμελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ροδολίβους, Προϋπολογισμού 111.557,58

Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αποσταλλεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στον οικισμό του Ροδολίβους υπάρχει δίκτυο όμβριων υδάτων, το οποίο εν μέρει χρησιμοποιείται και για την αποχέτευση των λυμάτων του οικισμού. Οι υπόλοιπες οικίες διοχετεύουν τα λύματά τους σε απορροφητικούς βόθρους. Η εκροή του δικτύου όμβριων υδάτων διοχετεύεται σε 2 ρέματα που διέρχονται από τον οικισμό και καταλήγουν στον Ποταμό Αγγίτη.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι δημιουργείται σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση στην ποιότητα των επιφανειακών (από την απόρριψη των λυμάτων στα ρέματα) και υπόγειων (από τους βόθρους) υδάτων.

Οπότε, κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή ξεχωριστού Δικτύου Αποχέτευσης για τα λύματα και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), που αποτελεί το 2ο υποέργο Προϋπολογισμού 1.230.000€ .  

Η ΕΕΛ θα αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους μονάδες:

  • μονάδα προεπεξεργασίας με εσχάρωση, περιστρεφόμενο κόσκινο και εξαμμωτή οριζόντιας ροής
  • 2 δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος, τύπου παρατεταμένου αερισμού για την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου
  • 2 δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, μία για κάθε δεξαμενή αερισμού
  • μονάδα απολύμανσης με χρήση υποχλωριώδους νατρίου
  • κτίριο ελέγχου, Η/Ζ, 2 φυσητήρες που θα παράγουν τον απαραίτητο αέρα, συγκρότημα μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος, γραφείο, WC

Πρόκειται ουσιαστικά για δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση με υποχλωριώδες νάτριο.   

Η συγκεκριμένη ΕΕΛ θα επεξεργάζεται μόνο τα λύματα της Δ. Κ. Ροδολίβους.

Το 3ο υποέργο είναι το Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Ροδολίβους, Προϋπολογισμού 3.815.000€.

Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αποσταλλεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το δίκτυο θα συλλέγει και θα μεταφέρει τα λύματα του Δ. Κ. Ροδολίβους.και θα αποτελείται από:

  • το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού συνολικού μήκους23.110 m και
    • το εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 1.070 m

Θα κατασκευαστεί ένα αντλιοστάσιο στο βορειότερο τμήμα του εσωτερικού δικτύου το οποίο θα διαθέτει 2 αντλίες (1+1 εφεδρική).

Τα λύματα θα οδηγούνται από το αντλιοστάσιο στο Φρεάτιο Συμβολής με αγωγό διαμέτρου Φ125, πίεσης 10 atm και μήκους 105 m.

Τέλος, για δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), ηλεκτροδότηση και υδροδότηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), προβλέπονται 49.200 €, που αποτελούν το 4ο υποέργο της Πράξης.