Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: Τι προβλέπει ο νόμος και πως πρέπει να κινηθείτε

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: Τι προβλέπει ο νόμος και πως πρέπει να κινηθείτε

Ο νόμος 3860/2010 και ν. 4161/14.6.2013 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αφορά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα μόνιμη αδυναμία να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με προϋπόθεση ότι αυτές οι οφειλές δεν προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές ή αδικοπραξία και δεν αποτελούν χρέη προς το Δημόσιο. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η ρύθμιση των χρεών και σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, διαγραφή μέρους των χρεών.

Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η ρύθμιση οφειλών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, εξασφαλίζεται χαμηλή δόση προς όλες τις τραπεζικές οφειλές, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες και μειωμένη δόση για οφειλές για στεγαστικά δάνεια ή δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο. Αυτή η ρύθμιση επιτυγχάνεται με μείωση του επιτοκίου ή ακόμη και μηδενισμό αυτού και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των χρεών.

Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας:

Το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι υποχρεωτικό είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός κατά τον οποίο ο οφειλέτης με την μεσολάβηση του δικηγόρου ή κάποιου άλλου φορέα που υπάγεται από τον νόμο υποβάλει την πρόταση του σχετικά με το ποσό και τον τρόπο που μπορεί να αποπληρώνει. Στην περίπτωση που η τράπεζα δεχτεί την πρόταση συντάσσεται το πρακτικό συμβιβασμό και επικυρώνεται από το Ειρηνοδικείο.

Σε περίπτωση που η τράπεζα αρνηθεί τον συμβιβασμό ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο Ειρηνοδικείο η οποία περιλαμβάνει την περιουσιακή του κατάσταση, την κατάσταση απαιτήσεων των πιστωτών και ένα σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών.

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει δεκτή το δικαστήριο διερευνά τα στοιχεία του οφειλέτη και εφόσον κρίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα  δεν επαρκούν για την αποπληρωμή του χρέους προχωράει στην ρύθμιση των οφειλών είτε με τετραετή υποχρέωση καταβολής μέρους του εισοδήματος του προς τους πιστωτές είτε με καταβολή μικρού μηνιαίου ποσού ή απαλοιφή του χρέους σε περιπτώσεις μηδενικού εισοδήματος ή ακραίων συνθηκών.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο.