Ζητούν απόσχιση του Σκουτάρεως από το Δήμο Σερρών

Πέτρος Αγγελίδης-Δήμαρχος Σερρών: Φέρτε αποφάσεις και μελέτη βιωσιμότητας του πεδινού δήμου και το συζητάμε

 «Το θέμα του νέου πεδινού Δήμου θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μόλις προσκομισθούν οι αποφάσεις των κοινοτήτων Σκουτάρεως & Μητρουσίου καθώς και η μελέτη βιωσιμότητας του »

Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 4-5-2016, παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Παπαβασιλείου και του εκπροσώπου τύπου Νίκου Στεργίου.

«Το θέμα της δημιουργίας νέου πεδινού Δήμου θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μόλις το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως, προσκομίσει σύμφωνα με την απόφαση που έχει λάβει:

α. Τις αποφάσεις των Κοινοτήτων των δημοτικών ενοτήτων Σκουτάρεως- Καπετάν  Μητρουσίου για την δημιουργία  νέου πεδινού Δήμου.

β.  Τη μελέτη βιωσιμότητας του νέου πεδινού Δήμου».

Όπως είναι γνωστό, το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως, πήρε απόφαση κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με την οποία συμφωνεί με την δημιουργία νέου πεδινού Δήμου με την προϋπόθεση ότι θα λάβουν αποφάσεις και οι κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Σκουτάρεως και  Καπετάν Μητρούσι και ότι θα εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας για την δημιουργία του νέου πεδινού Δήμου.

Ο δήμαρχος φαίνεται να «ποντάρει» αφενός στις αποφάσεις όλων των τοπικών και Δημοτικών ενοτήτων Σκουτάρεως και Καπ.Μητρουσίου, από τη μια και από την άλλη στο ότι αν θα μπορέσουν να συντάξουν νέα μελέτη βιωσιμότητας (καθώς η υπάρχουσα είναι του 2009 και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί) αυτή θα καταδεικνύει τη μη βιωσιμότητα του εγχειρήματος του νέου Δήμου.

Ως έξτρα «χαρτί» έχει ότι η όλη διαδικασία της δημιουργίας του νέου δήμου βρίσκεται στην ευχέρεια-δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας παραθέτουμε :

  • Την απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως της 21/4
  • Την απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Παπαβασιλείου προς το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως.

4-5-16 neos dimos

Αρ, Απόφασης : 12 / 2016.

Θ Ε Μ A : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα : Πμόταση για απόσχιση της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως από τον Καλλικρατικό Δήμο Σερρών, και την δημιουργία νέου ( πεδινού ) Δήμου»

Στο Σκούταρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21 / 4 / 2016. ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.00′. συνήλθε σε τακτική’] συνεδρίαση το Τ. Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών , ύστερα από την αρ. πρωτ : 13 καίμε ημερομηνία: 15/4 / 2016 έγγραφη πρόσκληση του I Ιροέδρου. η οποία έχει επιδοθεί σε κάθε ένα Σύμβουλο χωριστά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης ».-

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον σε σύνολο ( 5 ) βρέθηκαν παρόντες (5 ), δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Γ ιαβρούδης Γ εώργιος, Πρόεδρος, Κανένας.-
  2. Γκολτσίοης Στυλιανός, μέλος,
  3. Νικολούδη Λαμπρινή, μέλος,
  4. Καραμπέκης Γ εώργιος, μέλος,
  5. Πολυζούδης Γ εώργιος, μέλος .-

Στη συνεδρίαση παρέστη για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων και ο υπάλληλος του Δήμου Κουτρουβέλης Ιωάννης .

Επίσης παρέστησαν στην συνεδρίαση, για ενημέρωση και υποβολή απόψεων- προτάσεων. οι Πρόεδροι των άλλων Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως – Λευκώνα του Δήμου Σερρών, καθώς και κάτοικοι της Κοινότητάς μας.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου το 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα παρακάτω:

  1. Την αίτηση του κ. Καδή Γε(οργίου του Δημητρίου . κατοίκου της Κουνότητας Σκουτάρεως . – Προς τον Δήμο Σερρών / Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως -. που πήρε αριθμό πρωτ : 9934 / 10 – 3 – 2016 , και ο οποίος ζητάει να τεθεί και συζητηθεί στο Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητάς μας το εν λόγω θέμα. για το οποίο θέμα ο Τοπικός Σύμβουλος της Κοινότητας Σκουτάρεως – Καραμπέκης Γεώργιος – έλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει σε κατάσταση και υπογραφές από’τους κατοίκους Σκουτάρεως με το συγκεκριμένο αίτημα .

Την αίτηση του Καραμπέκη Γεωργίου του Δημητρίου. κατοίκου της Κοινότητάς μας και Τοπικού Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως , – Προς τον Δήμο Σερρών/Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεοκ -. που πήρε αριθμό πρωτ : 13312 / 4-4-2016. ο οποίος κατέθεσε κατάσταση με 1.391 υπογραφές των κατοίκων, και ζητάει να τεθεί για συζήτηση και ψήφιση από το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ικουτάρεως το θέμα ” Περί απόσχισης της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως από τον Δήμο Σερρών και Δημιουργίας νέου (πεδινού) Δήμου ” .

  1. Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Σερρών με αριθμό Πρωτ: 41676 / 24-11-2014 – Απάντηση σε αίτημα του Δήμου μας για την σύσταση Τοπικών Κοινοτήτων Ξηροτόπου και Κάτω Μετοχιού – μας γνωρίζει ότι το σύνολο των ζητημάτων που σχετίζονται με μεταβολές στην διοικητική διαίρεση της Χώρας εξετάσθηκε συνολικά και όχι μεμονωμένα και αφού ελήφθησαν υπόψη μερικές εξαιρετικά ιδιαίτερες περιπτώσεις, κ. λ. π .
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 283 , παρ. 5 . του Ν. 3852 / 2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης » όπου προ βλέπεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού . ύστερα από σύμφωνη γνώμη και των οικείων συμβουλίων δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, και γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να συνγωνεύονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή να εντάσσονται σε άλλον όμορο Δήμο ύστερα και από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου του δήμου στον οποίον εντάσσονται.

Ύστερα από τα παραπάνω, και από τα αιτήματα των κατοίκων της Κοινότητας Σκουτάρεως για την απόσχιση της Κοινότητάς μας από τον Καλλικρατικό Δήμο Σερρών και την δημιουργία νέου (πεδινού) Δήμου, τόνισε στο Συμβούλιο τα εξής:

Πρώτον το αίτημα των κατοίκων μας για την απόσχιση της Κοινότητάς μας από τον Δήμο Σερρών και την δημιουργία νέου (πεδινού) Δήμου σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 283. παρ.5. του Ν.3852/2010 « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ » δεν προβλέπεται η απόσχιση μεμονωμένα μίας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και η δημιουργία νέου δήμου, αλλά προβλέπεται μόνο τοπικές ή δημοτικές κοινότητες να συγχωνεύονται ή να εντάσσονται σε άλλον όμορο δήμο. και εφόσον βέβαια υπάρχουν οι σύμφωνες γνώμες και των άλλων τοπικών κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων, και να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του Δήμου στον οποίο εντάσσονται.

Δεύτερον μετά την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σκουτάρεως πρέπει να ακολουθήσουν και παρόμοιες αποφάσεις των άλλων Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως , και ενδεχομένως και των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Κ. Μητρούση.

Τρίτον πρέπει να υπάρχει απαραίτητα και η σχετική μελέτη βιωσιμότητας του νέου (πεδινού) Δήμου, η οποία να διασφαλίζει στους κατοίκους μας την Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια μίας αποκλειστικά αγροτικής περιοχής με κοινά οικονομικά. πληθυσμιακά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός – διαχείριση των πόρων – βελτίωση του τρόπου ζωής και καλύτερο μέλλον για τους δημότες μας . και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για την απόσχιση της Κοινότητάς μας από τον Δήμο Σερρών και την δημιουργία νέου Δήμου, εφόσον υπάρξουν βέβαια οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Τ. Σ. Καραμπέκης Γεώργιος, ο οποίος αφού κατέθεσε την κατάσταση με τις υπογραφές των κατοίκων μας και την μελέτη του πρώην Δήμου Σκουτάρεως του έτους 2009. είπε ότι οι κάτοικοι μας επιθυμούν να φύγουμε από τον Δήμο Σερρών, διότι ο Δήμος δεν μας παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες που πρέπει, ενώ αντίθετα το μόνο που κάνει μέχρι σήμερα είναι να μας έχει αυξήσει όλα τα τέλη. Στο τέλος είπε ότι προβλέπεται και μπορούμε να κάνουμε νέο Δήμο με 3.000 κατοίκους.

Ο Τ. Σ. Πολυζούδης Γεώργιος ρώτησε τον Πρόεδρο και τους κατοίκους αν είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες που τους παρέχει ο Δήμος και η Δ. Ε. Υ. Α. Σερρών.

Κατόπιν πήρε το λόγο πήρε ο Τ. Σ. Γκολτσίρης Στυλιανός, ο οποίος είπε να μην κάνουμε και εμείς το ίδιο λάθος που έκαναν στον πρώην Δήμο Σκουτάρεως. η δε Τ.Σ. Νικολούδη Λαμπρινή είπε ότι εγώ προσωπικά δεν βλέπω κανένα όφελος για τους κατοίκους μας εάν φύγουμε από τον Δήμο Σερρών.

Ύστερα πήρε το λόγο ο Δ. Σ. Καδής Γεώργιος, ο οποίος είπε ότι οι κάτοικοι που υπόγραψαν στην κατάσταση που κατέθεσε ο Καραμπέκης Γεώργιος. δεν γνωρίζουν τι υπέγραψαν, η δε μελέτη του 2009 δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα.

Το λόγο πήραν μετά οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων που παρέστησαν στη συνεδρίαση αυτή. και οι οποίοι αφενός εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για τις αυξήσεις των τελών ύδρευσης – αποχέτευσης και γενικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την πλευρά του Δήμου μας. και αφετέρου τον προβληματισμό τους για την τύχη των κατοίκων των Κοινοτήτων μας σε περίπτωση δημιουργίας νέου Δήμου.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις – προτάσεις των Τοπικών Συμβούλων . και έχοντες υπόψη τους τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 .-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Προτείνει την απόσχιση της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως από τον Καλλικρατικό Δήμο Σερρών και την δημιουργία νέου (πεδινού) Δήμου με τις εξης προϋποθέσεις :

Λ) Να υπάρχουν και οι σύμφωνες γνώμες των άλλων Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως, και ενδεχομένως των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Κ. Μητρούση, και

Β) Να υπάρχει και πρόσφατη μελέτη – πρόταση για τον νέο ( πεδινό ) Δήμο, όπως λεπτομερώς αυτά αναφέρθηκαν και στην εισήγηση του Προέδρου

Η διαδικασία έγκρισης ή μη της απόφασης αυτής θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης »

Κατά της απόφασης αυτής μειοψήφισε ο Τ. Σ. Καραμπέκης Γεώργιος, ο οποίος είπε τα παρακάτω :

Συμφωνώ για την απόσχιση της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως από τον Δήμο Σερρών και την δημιουργία νέου ( πεδινού ) Δήμου, διότι ύστερα από την προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής από την Δ. Ε. Υ. Α. Σερρών, έχουν έλθει πολύ μεγάλες αυξήσεις των τελών στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., τις οποίες αυξήσεις απορρίπτει και η πλειοψηφία των κατοίκων της Κοινότητάς μας, και διαφωνώ με την τοποθέτηση του Προέδρου, ο οποίος για την απόσχιση της Κοινότητάς μας από τον Δήμο Σερρών έθεσε και τις παραπάνω προϋποθέσεις Επίσης κατά της απόφασης αυτής μειοψήφισε , για του ίδιους λόγους που εξέθεσε ο Καραμπέκης Γεώργιος, και ο Τ. Σύμβουλος Πολυζούδης Γεώργιος.

– Η απόφαση αυτή έλαβε αύξων αριθμό : 12 / 2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθους :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ: « Απόσχιση της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως από τον δήμο Σερρών και  δημιουργία νέου   (πεδινού) δήμου »

 Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με αριθμ.12/2016 κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Σκουτάρεως του δήμου Σερρών, κατά την οποία  αποφαίνεται για την απόσχιση της δημοτικής κοινότητας Σκουτάρεως από το δήμο Σερρών και την δημιουργία νέου (πεδινού) δήμου, για λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 5 εδαφ. β΄ του Ν.3852/2010,…… «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού (Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων συμβουλίων δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να συγχωνεύονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή να εντάσσονται σε άλλον όμορο δήμο ύστερα και από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου του δήμου στον οποίον εντάσσονται, υπαγόμενες, σε κάθε περίπτωση, σε ήδη υπάρχουσα δημοτική ενότητα του δήμου αυτού».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι για να τεθεί το εν λόγω θέμα  στο δημοτικό συμβούλιο Σερρών για  λήψη σχετικής απόφασης  σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του συμβουλίου  της δημοτικής κοινότητας Σκουτάρεως και τις ισχύουσες διατάξεις των ΟΤΑ, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α)  Να υπάρχουν και οι σύμφωνες γνώμες και άλλων συμβουλίων   δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων, με τις οποίες να συμφωνούν και να αιτούνται την συγχώνευσή τους με την δημοτική κοινότητα Σκουτάρεως,

β) Πέραν των ανωτέρω, επειδή αυτές οι αποφάσεις  που αφορούν διοικητικές μεταρρυθμίσεις, είναι απαραίτητο να συνοδεύονται με επικαιροποιημένη μελέτη και πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν  την βιωσιμότητα του εγχειρήματος, βάσει  ομοειδών γεωμορφολογικών και άλλων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των χωρικών σας ενοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη και τη δημοσιονομική συγκυρία της χώρας.

Συμπερασματικά, το εν λόγω θέμα  θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο μόλις μας προσκομίσετε σύμφωνα και με την κατά πλειοψηφία ληφθείσα  απόφασή σας (αριθμ.12/2016):

 α) Τις αποφάσεις των κοινοτήτων των δημοτικών ενοτήτων Σκουτάρεως και Κ. Μητρούση, και

 β) Την μελέτη βιωσιμότητας του εγχειρήματος.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ